Algemene Voorwaarden & Privacy

Artikel 1 + Algemeen

Artikel 2 + Definities

Artikel 3 + Identiteit van de ondernemer

Artikel 4 + Het aanbod

Artikel 5 + De overeenkomst

Artikel 6 + Herroepingsrecht

Artikel 7 + Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 + Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 + Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 + Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 + De prijs

Artikel 12 + Nakoming en extra garantie

Artikel 13 + Levering en uitvoering

Artikel 14 + Betaling

Artikel 15 + Klachtenregeling

Artikel 16 + Geschillen

Artikel 17 + Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

Artikel 18 + Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 - Algemeen

1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door Leverancier.
2) Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk worden afgeweken.
3) Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere Overeenkomsten.
Indien op grond van eventuele nietigheid, de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen in deze
4) Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en heeft in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling te gelden die de bedoeling van partijen het meest benadert.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
5) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
6) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 2 - DEFINITIES

1) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2) Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3) Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
4) Klant: de Consument of Onderneming die met Leverancier een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
5) Leverancier: de rechtspersoon die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt.
6) Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een Consument.
7) Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door Leverancier aan de Klant.
8) Producten: de producten en diensten die door Leverancier worden aangeboden.
9) Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
10) Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
11) Website: de door Leverancier geëxploiteerde website(s).

ARTIKEL 3 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam onderneming: Toys 2 Party
Vestigingsadres: Grote Stadenstraat, 26 – 8830 Hooglede – België

Telefoonnummer: +32 479 197027
Bereikbaarheid: Maandag t/m Zaterdag
E-mailadres: sales@dfs-belgium.com
Ondernemingsnummer: 0701448570
Btw-identificatienummer: BE0701448570
De beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten: UNIZO

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4) De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5) De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    A. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
    B. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    C. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
    D. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
    E. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
    F. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

1) De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2) De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
    A. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
    B. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
    C. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
    D. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

1) Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2) De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3) De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN

1) Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2) Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3) De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4) Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5) De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6) Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

1) Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2) De ondernemer mag bij het ontvangen van de geretourneerde goederen deze controleren op eventuele beschadiging of gebruik. Na goedkeuring zullen alle betalingen van de consument door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt worden terug betaald. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3) De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4) Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1) De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2) Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3) Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
B. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
C. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
D. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
E. Producten zoals bv kleding, waarvan de garantie etiketten bewust zijn weg gehaald door consument. Van al deze producten wordt een digitale foto gemaakt als bewijs voor het sluiten van de verpakking;
F. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
G. ALLE feestartikelen die werken met batterijen, onvervangbaar en/of vervangbaar. Deze producten zijn in hoofdzaak gemaakt voor 1 dag amusement. De activatie gebeurd door de batterijbescherming weg te voor gebruik;
H. Breekbare artikelen, zoals Kaarsen, Beelden en Decoratie Eieren. (Uitzondering hierop. Indien deze beschadigt worden ontvangen door consument, dient dit ons gemeld te worden ten laatste voor het einde van de dag van ontvangst. Datum van het Ontvangstbewijs is het enige geldige hiervoor) Van al deze producten wordt een digitale foto gemaakt als bewijs voor het sluiten van de verpakking;
I. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
J. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
K. Cadeau bonnen of kortingsbonnen;

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

1) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2) In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3) Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4) Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en;
    A. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
    B. Of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 12 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

1) De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2) Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3) Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

1) De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3) Voor een bestelling waar artikelen op voorraad zijn en als deze op werkdagen voor 15:30 uur door ons ontvangen zijn, streven wij ernaar, dat deze ten laatste de dag erna verzonden worden. Indien goederen niet op voorraad zijn zullen wij de klant hiervoor contacteren, per telefoon of email en kan hij afzien van de bestelling zonder kosten. Bestelt de klant  in het weekend, dient deze rekening te houden met de leverdagen van Bpost. Wij garanderen geen verwachte leveringsdag in de verzendopties maar reken 1 tot 3 dagen afhankelijk van de gebruikte manier van levering. Voor alle bestellingen is het verzendtarief geldig van de gebruikte leveringsdienst. Deze kost is ook te zien op je bestelformulier voor het afrekenen.
4) Voor bestellingen op maat gemaakt voor de klant gelden andere leveringstermijnen dan overeengekomen in punt 3 van dit artikel 13. Betaling voor deze op maat bestellingen worden met de klant eerst  besproken, maar houden wij de regel van 50% vooruitbetaling.
6) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7) Wij bieden je diverse erkende betaalmethoden aan waaronder Bancontact, Creditcard, Overboeking, Belfius Direct en andere, die aangeboden worden via de Mollie betaalafhandeling. De verwerking van je betaling vindt plaats in de beveiligde betaalomgeving van Mollie.nl via een zogenaamde SSL-overdracht. SSL staat voor “Secure Socket Layer”. Dit systeem versleutelt alle gegevens, voordat ze naar ons verstuurd worden. Op deze manier kunnen je gegevens bij overdracht via het internet niet worden gelezen door onbevoegden.

ARTIKEL 14 - BETALING

1) Tenzij anders is overeengekomen, dienen online bestellingen voldaan te worden via ons betaalplatform voor levering. Facturen van op maat gemaakte opdrachten dienen volgens afspraak voor leveringsdatum te worden voldaan (zie ook 13.4)
2. In het geval de Klant niet tijdig betaalt verkeert deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan de Leverancier overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de Klant.
3) Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
4) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5) Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 15 - GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN EN GARANTIE

1) De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
    A. De juiste zaken zijn geleverd;
    B. De geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene
    C. De geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2) De Klant die Consument is dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een jaar, Schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt.
3) De Klant die Onderneming is dient klachten over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum Schriftelijk te melden aan de Leverancier.
4) Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten
5) Bij Overeenkomsten met Ondernemingen vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van één jaar na aflevering.
6) Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan Leverancier is gemeld.
7) Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
    A. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Leverancier;
    B. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
    C. Leverancier niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
    D. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
8) Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

ARTIKEL 16 - GESCHILLEN

1) Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing.
2) Geschillen tussen de Leverancier en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Leverancier, tenzij de Leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Klant.

ARTIKEL 17 - PRIVACY/VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1) Leverancier verwerkt Persoonsgegevens van (natuurlijke personen werkzaam bij) de Klant in het kader van de volgende doeleinden:
    A. de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
    B. het in contact kunnen treden met de Klant;
    C. het door de Leverancier verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de Producten van de Leverancier en aan haar gelieerde ondernemingen;
    D. andere doeleinden die door Leverancier aan Klant kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld middels een privacy statement op de Website.
2) Leverancier zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing.

ARTIKEL 18 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.